Súhlas so spracovaním údajov

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

a

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

poskytované podľa Nariadenia EP a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej aj „Nariadenie GDPR“) a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „Zákon o ochrane osobných údajov“).

  

Prevádzkovateľ: K.M.Trade s.r.o.

so sídlom: Južná trieda 5, 040 01  Košice

IČO: 31 726 895

(ďalej iba „K.M.Trade s.r.o.“ alebo „Prevádzkovateľ“)

 

realizuje výstavbu viacerých developerských projektov. Podrobnejšie informácie o  projektoch realizovaných spoločnosťou  K.M.Trade s.r.o sú dostupné na: https://bellatrix.novebyty-kosice.sk (ďalej tiež „Projekty“). Keďže ste prejavili záujem byť informovaný o novinkách a aktuálnych informáciách o ponukách týkajúcich sa našich Projektov a  ostatných aktivít realizovaných spoločnosťou K.M.Trade s.r.o., K.M.Trade s.r.o. preto spracúva Vaše osobné údaje ako dotknutej osoby v nasledovnom rozsahu: a)  meno a priezvisko, b) e-mailová adresa a c) tel. číslo (údaje uvedené sub a) až c) spolu tiež „Osobné údaje“).

 

 I.    Identifikácia Prevádzkovateľa a kontaktné údaje

Prevádzkovateľom, v mene ktorého sa Osobné údaje spracúvajú, je K.M.Trade s.r.o, so sídlom: Južná trieda 5, 040 01  Košice, IČO: 31 726 895, zapísaný v obch. reg. Okr. súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č. 7812/V. Kontaktnými údajmi sú: tel.: +421 905 903 905, e-mail: km@kmreality.sk

 

 II.  Definícia účelov spracúvania a určenie právneho základu

K.M.Trade s.r.o spracúva Osobné údaje v rozsahu, v akom boli Vami, ako dotknutou osobou, poskytnuté pre nasledovné účely:

 • účel priameho marketingu, k informovaniu dotknutých osôb ako klientov alebo potenciálnych klientov o novinkách týkajúcich sa jednotlivých Projektov realizovaných spoločnosťou K.M.Trade s.r.o. a k oslovovaniu klientov s ďalšími marketingovými ponukami spoločnosti K.M.Trade s.r.o  prostredníctvom directmailu, newsletteru, adresných ponúk, respektíve inou vhodnou formou.  Právnym základom spracúvania Osobných údajov je oprávnený záujem spoločnosti K.M.Trade s.r.o alebo súhlas, v prípade, že klient alebo potenciálny klient poskytne e-mailovú adresu a vyjadrí súhlas so spracovaním svojich Osobných údajov za účelom zasielania obchodných a marketingových informácií zo strany K.M.Trade s.r.o.;
 • účel evidencie a podpory komunikácie pri predaji nehnuteľností; Právnym základom spracúvania Osobných údajov je oprávnený záujem K.M.Trade s.r.o. (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR);
 • štatistické účely, pre účel kombinovania Osobných údajov s údajmi ostatných klientov za účelom vytvorenia správ, ktoré pomáhajú zlepšiť poskytovanie služieb K.M.Trade s.r.o., za dodržania technických a organizačných opatrení s cieľom zabezpečiť dodržiavanie zásady minimalizácie údajov. Právnym základom spracúvania Osobných údajov je ďalšie spracúvanie Osobných údajov (čl. 5 ods. 1 písm. b) v nadv. s čl. 89 ods. 1 Nariadenia GDPR);
 • účel vedenia evidencie žiadostí dotknutých osôb a ich vybavovania spoločnosťou K.M.Trade s.r.o Právnym základom spracúvania Osobných údajov je oprávnený záujem K.M.Trade s.r.o (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR);
 • účel plnenia povinností spoločnosti K.M.Trade s.r.o. podľa príslušných právnych predpisov, napríklad daňových povinností alebo povinností týkajúcich sa ochrany spotrebiteľa na vnútornom trhu. Právnym základom spracúvania Osobných údajov je plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR);

 

 III.    Kategórie dotknutých osôb

K.M.Trade s.r.o., spracúva Osobné údaje na účely uvedené v čl. II týkajúce sa klientov a potenciálnych klientov, ako dotknutých osôb, u ktorých K.M.Trade s.r.o. eviduje, že prejavili záujem o niektorý z Projektov.

 

 IV.   Oprávnené záujmy sledované K.M.Trade s.r.o.

Oprávnený záujem K.M.Trade s.r.o spočíva v možnosti zoznámiť klientov a potenciálnych klientov s výhodnými ponukami týkajúcich sa Projektov. Právnym základom spracúvania Osobných údajov na účely podľa čl. II je tak oprávnený záujem K.M.Trade s.r.o, a to podľa príslušného článku Nariadenia GDPR a príslušného ustanovenia Zákona o ochrane osobných údajov, za predpokladu, že v danom prípade nad takýmto záujmom K.M.Trade s.r.o. neprevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov. Pokiaľ nemáte záujem dostávať novinky a aktuálne informácie o výhodných ponukách týkajúce sa Projektov, môžete kedykoľvek bezplatne uplatniť právo namietať spracúvanie Osobných údajov spoločnosťou K.M.Trade s.r.o., a to najmä nasledujúcimi spôsobmi:

a)     poštou na adrese sídla spoločnosti K.M.Trade s.r.o.,

b)     kedykoľvek a bezplatne zakliknutím na príslušný link nachádzajúci sa v každom doručenom newsletteri;

c)     prostredníctvom e-mailu spoločnosti K.M.Trade s.r.o.;

d)     prostredníctvom telefónnej linky.

Ak budete namietať voči spracúvaniu Osobných údajov K.M.Trade s.r.o. nebude Vaše Osobné údaje ďalej spracúvať, a po doručení aspoň jedného z niektorého z prejavov vôle podľa písm. a) až d) tohto článku nebudete dostávať žiadne informácie o novinkách zo strany K.M.Trade s.r.o.

 

 V.     Poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť súhlas so spracúvaním

V prípade záujmu dotknutej osoby na tom, aby mu spoločnosť  K.M.Trade s.r.o. zasielala novinky a marketingové informácie, je dotknutá osoba povinná poskytnúť spoločnosti K.M.Trade s.r.o, ako prevádzkovateľovi, aspoň svoju e-mailovú adresu a udeliť súhlas so spracúvaním svojich Osobných údajov na účely priameho marketingu, inak nie je možné prihlásiť sa k odberu noviniek a marketingových informácií zasielaných spoločnosťou K.M.Trade s.r.o.  Poskytnutie súhlasu na spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu je zákonnou požiadavkou.

 

 VI.   Príjemcovia alebo kategórie príjemcov Osobných údajov

Predpokladá sa, že Osobné údaje spracúvané v mene K.M.Trade s.r.o, na účely podľa čl. II budú poskytnuté tiež týmto príjemcom:

a)     BLUMENTAL REZIDENCIA I, s.r.o., Mýtna 48, 811 07 Bratislava, IČO: 47 257 270,

b)     ......................................

 n)      sprostredkovatelia, ktorí boli písomne poverení spracúvaním Osobných údajov Prevádzkovateľom. Ide najmä o spoločnosti zo skupiny K.M.Trade s.r.o, doručovateľov, kuriérske spoločnosti, poradenské spoločnosti a agentúry, poskytovateľov IT služieb a ďalšie osoby, ktorých služby používame pri výkone našej činnosti. Sprostredkovateľov dôsledne vyberáme tak, aby sme zabezpečili všetky nároky na ochranu údajov.

(ďalej aj „príjemcovia“).

 

 VII. Doba uchovávania Osobných údajov

Osobné údaje budú spracúvané do doby, kým nepominie účel spracúvania Osobných údajov na ktorý boli získané, najneskôr však do doby keď nebude daný právny základ spracúvania Osobných údajov podľa Nariadenia GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov.

 

 VIII.   Informácie týkajúce sa automatizovaného individuálneho rozhodovania

K.M.Trade s.r.o pri spracúvaní Osobných údajov nevyužíva žiadny z postupov automatizovaného individuálneho rozhodovania, ani profilovanie.

 

 IX.   Informácie o ďalších právach klientov a potenciálnych klientov

Za predpokladu dodržania podmienok stanovených právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov máte, ako dotknutá osoba, nasledovné práva:

 

 • Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú:

Dotknutá osoba má právo získať od K.M.Trade s.r.o. potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie: účely spracúvania; kategórie dotknutých osobných údajov; príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie; ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov, alebo ak to nie je možné, kritériá na jej určenie; o existencii práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu; právo podať sťažnosť dozornému orgánu; ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj; existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v čl. 22 ods. 1 a 4 Nariadenia GDPR a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu. K.M.Trade s.r.o. poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže požadovať primeranú náhradu zodpovedajúcu administratívnym nákladom na spracovanie žiadosti.

 

 • Právo na opravu osobných údajov:

Dotknutá osoba má právo na to, aby  K.M.Trade s.r.o bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

 

 • Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie”):

Dotknutá osoba má tiež právo, aby K.M.Trade s.r.o bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a K.M.Trade s.r.o. je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

a)     osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

b)     dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia GDPR, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;

c)     dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia GDPR a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 2 Nariadenia GDPR;

d)     osobné údaje sa spracúvali nezákonne;

e)     osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;

f)      osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 Nariadenia GDPR.

 

Ak K.M.Trade s.r.o zverejnil osobné údaje a je povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.

 

Právo na vymazanie sa neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

a)     na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;

b)     na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;

c)     z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s čl. 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj čl. 9 ods. 3 Nariadenia GDPR;

d)     na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa čl. 89 ods. 1 Nariadenia GDPR, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené vyššie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo

e)     na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

 • Právo na obmedzenie spracúvania:

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

a)     dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

b)     spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;

c)     prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

d)     dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia GDPR, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

 

Ak sa spracúvanie v súlade s vyššie obmedzeným obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu. Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania v súlade s vyššie uvedeným, K.M.Trade s.r.o. informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

 • Právo na prenosnosť údajov:

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak: a) sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia GDPR, alebo na zmluve podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR, a b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. Uplatňovaním práva nie je dotknutý čl. 17 Nariadenia GDPR. Uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Právo na prenosnosť údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných.

 

 • Právo namietať proti spracúvaniu vrátane namietania proti profilovaniu (ak sa vykonáva):

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo f) Nariadenia GDPR vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

 

 • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu:

Dozorným orgánom, ktorému dotknutá osoba v odôvodnených prípadoch svoju sťažnosť adresuje, sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

 

 • Právo odvolať súhlas so spracúvaním:

V prípade, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby, dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť najmä nasledujúcimi spôsobmi:

a)     poštou na adrese sídla spoločnosti K.M.Trade s.r.o.,

b)     kedykoľvek a bezplatne zakliknutím na príslušný link nachádzajúci sa v každom doručenom newsletteri;

c)     prostredníctvom e-mailu spoločnosti K.M.Trade s.r.o.;

d)     prostredníctvom telefónnej linky.

 

K.M.Trade s.r.o. je povinný prijať vhodné opatrenia a poskytnúť dotknutej osobe informácie podľa § 19 a 20 Zákona o ochrane osobných údajov a oznámenia podľa § 21 až 28 a 41 Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov, v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme. K.M.Trade s.r.o, poskytuje súčinnosť dotknutej osobe pri uplatňovaní jej práv podľa § 21 až 28 Zákona o ochrane osobných údajov.

 

K.M.Trade s.r.o je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti podľa § 21 až 28 Zákona o ochrane osobných údajov do jedného mesiaca od doručenia žiadosti dotknutej osoby. Uvedenú lehotu môže K.M.Trade s.r.o v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť, zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. K.M.Trade s.r.o je však povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty. Ak K.M.Trade s.r.o neprijme opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, je povinný do jedného mesiaca od doručenia žiadosti informovať dotknutú osobu o dôvodoch nekonania a o možnosti podať návrh podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

Týmto udeľujem spoločnosti K.M.Trade s.r.o súhlas so spracovaním mojich osobných údajov a potvrdzujem, že som bol informovaný v zmysle vyššie uvedeného.

 

Tieto pravidlá spracúvania osobných údajov môžu byť jednostranne kedykoľvek doplnené alebo zmenené.

K.M.Trade s.r.o.